Kauan Kelvin

Kauan Kelvin de Carvalho Devanir
Forward
55kg
1,74m
16/03/2006
São Gonçalo-RJ
Vasco da Gama-RJ
2022
Photos
News